- กำหนดการ WHS TH-NZ 2565
- กำหนดการ WAH TH-AUS ครั้งที่ 1-2565
- การสมัครเพื่อขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบการสมัคร โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2565
- การสมัครเพื่อขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติประกอบการสมัคร โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
- ใบปะหน้า Nz ปรับปรุง 22-6-65
- ใบปะหน้า AUS ปรับปรุง 22-6-65