คู่มือการใช้งานระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.
  การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย. สำหรับ พมจ.    
  แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด...... (แบบ คปญ.1) [23-06-53]    

สถิติจำนวนเด็ก แยกตามภาค
 1. ภาคกลาง 52,636 คน
 2. ภาคเหนือ 68,968 คน
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110,848 คน
 4. ภาคใต้ 18,413 คน
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม